Yamalube olje 5W za vilice

Yamalube olje 5W za vilice

7,47 € 6.12 EUR

Brez DDV: 6,12 €

YMD650490124

Dodaj v voziček


LASTNOSTI: - olje namenjeno za standardne in USD vilice - olje je okrepljeno z dodatki proti trenju in obrabi - zagotavlja stabilno mazanje in tesnenje za varno in natančno delovanje vzmetenja
Količina pakiranja: 0,5L

   POZOR !

Stavki o nevarnosti:
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki - Splošno:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
Previdnostni stavki - Preprečevanje:
P273 Preprečiti sprošcanje v okolje.
Previdnostni stavki - Odziv:
P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/...
P391 Prestreči razlito tekočino.

Prosim počakajte ...